خلاصه مقاله

علت اصلی افسردگی از دیدگاه آرون بک چیست؟ در پاسخ به این سوال ساده ترین و سر راست ترین جواب این است: نظام باورها. برخی نیز به همان افکار خودآیند منفی بسنده می کنند. چنین ساده انگاری هایی احتمالا برخاسته از خواندن کتاب هایی که به قلم آرون بک نیست . در مجله علم روان شناختی بالینی ، آرون بک به همراه کیت بردمیر مقاله ای ۲۴ صفحه ای نوشته اند که افسردگی را از دیدگاهی بالینی ، شناختی ، بیولوژیکی و تکاملی توضیح می دهد. بک از دیدگاه تکاملی به افسردگی می نگرد. او افسردگی را برخی اوقات فرآیندی انطباقی می داند که فرد با بی فعالیتی به دنبال حفظ انرژی است زیرا ادراک فرد افسرده این است که سرمایه ای عظیم  را از دست داده است. بک در این مقاله افسردگی را به ساختار شخصیت ربط می دهد.

او در این مقاله به عوامل زیر به عنوان علّل افسردگی اشاره می کند :

۱.  خودانتقادگری                                           

۲.  انتقاد از دیگران                                           

۳.  انتقاد از خویشتن                             

۴.  انتقاد از آینده                                 

۵.  تصویر ذهنی فرد از خویشتن    

۶.  عزت نفس

۷.  مبانی ژنتیکی

۸.  .مبانی هورمونی

۹.  سوگیری در پردازش اطلاعات

۱۰.  واکنش پذیری به استرس

۱۱.  نظام باورها                    

۱۲.  حوادث تلخ و مصیبت بار

۱۳.  ارزیابی ها 

۱۴.  طرح واره ها       

۱۵.  تمایل به حفظ انرژی

نکته جالب این مقاله شکل های شماره ۱ و ۲ هستند . انگار تمام عوامل دست به دست  هم  می دهند تا باورهای افسردگی زا  شکل بگیرند. شاید چندان بی دلیل نیست که در صفحه ۵۹۷ که همان صفحات ابتدایی مقاله است به این نکته اشاره می کند که شخصیت سه مولفه دارد که مولفه شناختی آن مولفه اصلی شخصیت است.

علاوه بر این بک عوامل را طبق معمول به سه دسته زمینه ساز، آشکارساز و تداوم بخش تقسیم می کند.