خلاصه مقاله

یکی از شایعترین مسایل و مشکلات مراجعان ،بحث تصمیم گیری است. برخی اوقات مراجعان با معضل تصمیم گیری به درمانگر شناختی رفتاری مراجعه می کنند. این مشکلات عبارتند از :

  تعلل در تصمیم گیری

  تصمیم گیری تکانشی

  واگذاری مسئولیت تصمیم گیری به دیگران

  کسب اطلاعات زیاد برای تصمیم گیری

  ترس های متعدد در حوزه تصمیم گیری (مخصوصا ترس از پشیمانی)

در سال های اخیر علم تصمیم گیری ( decision science) و رفتار درمانی شناختی توانسته اند به یکدیگر نزدیک شوند. نویسندگان مقاله اعتقاد دارند که یافته های علم تصمیم گیری می تواند باعث شود که درمانگران شناختی رفتاری در حوزه تصمیم گیری به مراجعان یاری برسانند.

در حوزه تصمیم گیری یکی از مدل های موثر مدل عقلانیت محدود شده (bounded rationality ) است. فرض اساس در مدل عقلانیت محدود شده این است که عملکرد های شناختی انسان برای به حداکثر رسانی شانس موفقیت محدودیت دارند . به عبارتی ما برای جمع آوری اطلاعات به منظور تصمیم گیری ز یکسری یافتار ها  (heuristic) استفاده می کنیم که یکی از بهترین یافتارها ،دسترس پذیری به اطلاعات است . سوگیری شناختی متعددی برای تصمیم گیری وجود دارند مثل:

  سوگیری وضعیت موجود

  سوگیری خطرگریزی

  سوگیری تاسف گریزی

  سوگیری ابهام گریزی

  سوگیری خودمحوری

  سوگیری تاییدی

  سوگیری نرخ پایه

  سوگیری غفلت از نرخ پایه

  سوگیری چسبیدن به سرمایه های بر باد رفته

  سوگیری فرافکنی

  سوگیری اسناد

بنابراین  به جای  این که در فرآیند درمان شناختی رفتاری فقط به کلینیک مزایا و معایب بپردازیم،گاهی اوقات بهتر است از دانش برخاسته از علم تصمیم گیری برای گره گشایی استفاده کنیم.

این مقاله در مجله ایده های جدید در روان شناسی چاپ شده است . برای یافتن اطلاعات درباره تصمیم گیری می توانید به این منابع رجوع کنید.

۱-  مقاومت در شناخت درمانی،رابرت لیهی ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز و حسین زیرک .

۲-  درباره تصمیم گیری  ،ترجمه سید محمد تقی زاده مطلق

۳-  قوی سیاه، نسیم نیکلاس طالب ،  ترجمه محمد ابراهیم محجوب

۴-  درآمدی بر علم تصمیم گیری ، جیم مارچ،  ترجمه ابراهیم افشار