یک طرح پیشنهادی: از انیاگرام تا ۹ تیپ طبعی (NTTM)

Temperament, character and personality concepts are addressed by many disciplines that study interpersonal differences. Although each of these concepts is related with each other, they are different and often used instead of one another. Nine Types Temperament Model (NTTM), a new temperament model formulated with the interpretation of Enneagram System, explains the definition, limit, scope and interrelations of these concepts, as well as presents a new perspective on studying the differences between individuals and differences within an individual. With this paper, we explain the similarities and differences between Enneagram and NTTM, nine basic temperament types, as well as behaviors and attitudes, which are different from normal, that these types display under stressed and relaxed conditions. At the same time, we propose NTTM as a new and integrated model which can explain the reasons of human behavior and be used in research and practice for the fields of psychiatry, psychology and education.

طبع، کاراکتر و شخصیت مفاهیمی هستند که در سبک­های مختلف برای بررسی تفاوت­های بین افراد مورد توجه قرار می­گیرند. با اینکه هر کدام از این مفاهیم به هم مرتبط هستند و اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می­شوند، با هم یکسان نبوده و تفاوت­هایی دارند. مدل NTTM (نه تیپ طبعی) یک مدل جدید طبع شناسی، برگرفته از سیستم انیاگرام است و تعریف، محدودیت، دامنه و رابطه این مفاهیم با یکدیگر را به همراه یک نقطه نظر جدید در مطالعه تفاوت­های بین افراد و تفاوت­های موجود در یک فرد ارائه می­دهد. در این مقاله ما شباهت­ها و تفاوت­های انیاگرام و NTTM را توضیح داده و در کنار آن رفتارهایی که هر تیپ تحت شرایط ایمن یا استرسی از خود بروز می­دهند – که با رفتار عادی آن­ها متفاوت است- را بیان می­کنیم. همچنین ما NTTM را به عنوان یک مدل منسجم که می­تواند توضیحی بر دلایل رفتارهای انسانی بوده و در زمینه­های تحقیقاتی و عملی در آموزش روان­شناسی و روان­پزشکی به کار گرفته شود، ارائه می­کنیم.

کلمات کلیدی: طبع، کاراکتر، شخصیت، مدل نه تیپ طبع­شناسی