استراتژی گروه بندی با استفاده از تیپ­ شناسی انیاگرام

Students are often encouraged to work in groups to solve complex tasks and develop collaboration skills. Classical grouping strategies don’t take into account the student’s personality or the compatibilities of group members. We introduce an alternative grouping method based on the student typologies and their neuro-linguistic programming (NLP) profile. Typologies are determined, according to the Enneagram methodology, based on the RHETI test. The result of such a test is a chief feature (base typology). Groups are composed of members with compatible chief features. Compatibilities are determined according to the Enneagram principle. New grouping correlations were introduced based on MBTI types. The NLP profile is evaluated by an eye-tracking system, based on eye movement patterns. The proposed grouping method was tested using an e-learning environment, which consists of a CMS (Content Management System) and an eye-tracking component. Eye tracking is based on a low- cost solution that uses a regular webcam. Groups created using this method show an increased communication among the members and better practical results. The tests were realized considering Bachelor and Master of Science students in different educational and practical work activities.

دانشجویان اغلب به کار گروهی جهت انجام دادن فعالیت­های پیچیده و ارتقای مهارت­های همکاری ترغیب می­شوند. استراتژی­های گروه­بندی قدیمی شخصیت دانشجویان و و سازگاری افراد گروه با هم را نادیده می­گیرند. ما یک روش گروه­بندی جایگزین بر اساس تیپ­های شخصیتی و نمایه برنامه­ریزی عصبی کلامی (NLP) دانشجویان معرفی می­کنیم. تیپ­های شخصیتی بر اساس متدولوژی انیاگرام و تست RHETI مشخص شده است. نتیجه این تست ویژگی فرمانده بودن (تیپ پایه) را مشخص می­کند. گروه­ها از اعضای سازگار با ویژگی فرماندهی تشکیل شده­اند. سازگاری­ها بر اساس قواعد انیاگرام مشخص شده است. همبستگی­های گروه­بندی جدید بر اساس تیپ­های MBTI معرفی شده است. نمایه NLP توسط یک سیستم ردیابی چشم بر اساس الگوهای حرکتی چشم ارزیابی شده است. این روش پیشنهادی گروه­بندی با استفاده از یک محیط یادگیری الکترونیکی که شامل CMS (سیستم مدیریت محتوا) و یک عنصر ردیاب چشمی است، آزمایش شده است. ردیابی چشم بر اساس یک روش ارزان قیمت که از یک وب کم معمولی استفاده­می­کند، پایه گذاری شده است. گروه­هایی که با استفاده از این روش گروه­بندی شدند افزایش ارتباط بین اعضا و نتایج عملی بهتری را نشان دادند. این تست­ها با مشارکت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم در فعالیت­های مختلف آموزشی و عملی محقق شد.

کلمات کلیدی: آموزش الکترونیک، استراتژی گروه­بندی، سیستم ردیابی چشم، تیپ انیاگرام، MBTI، نمایه NLP