صاحب نظران و درمانگران حوزۀرفتار درمانی شناختی به تکنیک های بازسازی از طریق تصویرسازی ذهنی                          imagery rescripting علاقه زیادی نشان داده اند . به کارگیری این تکنیک ها نیز نشان داده است که از اثر بخشی لازم برخوردارند. هولمزوآرنتزو اسموکر در این مقاله به این موضوع پرداخته اند که چرا این تکنیک ها می توانند گره برخی از مشکلات را باز کنند.

مفروضه اوّل نویسندگان مقاله این است :

تصویر سازی در مقایسه با پردازش کلامی، اثرنافذتری بر هیجان های منفی دارد. پس بنابراین می توان از تکنیک های تصویرسازی در سنجش بالینی اختلال های مختلف استفاده کرد.

مفروضه دوّم نویسندگان مقاله این است:

تصویرسازی در مقایسه با پردازش کلامی اثر نافذی بر هیجان های مثبت دارد. پس بنابراین در کنار تکنیک های شناختی و رفتاری می توان از تکنیک های تصویرسازی در پدیدآیی تغییرات مثبت و سازنده استفاده کرد.

نکته مهّم این است که نویسندگان مقاله به شواهد پژوهشی تاییدکننده هردوی این مفروضه ها پرداخته اند.