تاثیر اضطراب ناشی از کامپیوتر بر انیاگرام

The primary objective of this study is to ascertain the effect of computer stressors on the users’ anxiety level and their Enneagram personality type. A set of questionnaire was developed in lieu of this. The data obtained were analyzed using the One-way Analysis of Variance. An important finding from this study revealed that the Enneagram types were affected by the computer stressors. The findings also revealed that the levels of anxiousness experienced by the Enneagram types vary. The differences in the levels were attributed to the components of the Enneagram. This is a pioneer study that applied Enneagram in rationalizing the effects of computer anxieties on users.

هدف اولیه این مطالعه اطمینان از تاثیر استرس­زای کامپیوتر بر سطح اضطراب کاربران و تیپ شخصیتی انیاگرامی آن­هاست. چند پرسشنامه برای این هدف تهیه شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شد. یکی از یافته­های مهم این مطالعه، تاثیرپذیری تیپ­های شخصیتی انیاگرام از عوامل استرس­زای کامپیوتر را آشکار ساخت. نتایج همچنین آشکار کرد که سطح اضطراب تجربه شده توسط تیپ­های شخصیتی مختلف، متفاوت است. این تفاوت­ها در سطوح اضطراب به اجزای تشکیل دهنده انیاگرام نسبت داده می­شود. این یک مطالعه پیشگام است که انیاگرام را در جهت توجیه کردن تاثیرات اضطراب ناشی از کامپیوتر بر کاربران به کار گرفته است.

کلمات کلیدی: انیاگرام، اضطراب کامپیوتر، عوامل استرس­زا، شخصیت