خلاصه مقاله

همیشه این بحث در روان درمانی مطرح بوده است که آیا افراد فقیر نیز می توانند از خدمات روان درمانی سود ببرند؟ برخی از افراد معتقدند که فقربه دلیل شرایط استرس زایی که ایجاد می کند باعث می شود که افراد نتوانند آن چنان که باید و شاید از روان درمانی استفاده کنند. نویسنده مقاله حاضر جیمز اورهولزراست . اورهولزر در این مقاله با استفاده از شش اصل یا رهنمود  به کمک درمانگران شتافته است که قصد دارند به افراد زیر خط فقر در راستای سلامت زیستی و بهتر زیستی یاری رسانند. این اصول عبارتند از :

۱-  به مراجع کمک کنید تا حتی در سخت ترین دوران زندگی اش نیز امیدواری خود را حفظ کند.

۲-  با کشمکش مراجع برای حل و فصل مشکلات زندگی همدلی کنید.

۳-  به مراجع کمک کنید که از چشم اندازی انطباق تر به مسایل و مشکلات بنگرد.

۴-  تمرکز خود را به آموزش مهارت های مقابله ای اختصاصی معطوف کنید.

۵-  به مراجع کمک کنید تا حمایت اجتماعی خود را بهبود ببخشد.

۶-  مداخلات خود را به شبکه سیستم های حمایتی چند جانبه معطوف کنید.

گاهی اوقات شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که افراد از پرداخت هزینه های روان درمانی ناتوان هستند . شاید این مقاله بتواند به درمانگران کمک کند.