اثر  شل سیلوراستاین

متر جم رضی هیرمندی

داستان دایره ای که قطعه گم شده ای دارد و به دنبال قطعه گم شده اش راه می افتد . در مسیر آواز می خواند . با پروانه هم صحبت میشود . قطعات مختلفی را امتحان می کند تا شاید یکی از آنها  او را کامل کند ولی هیچکدام قطعه گم شده ی او نیستند . سر انجام قطعه گم شده اش را می یابد ،کامل می شود و این بار به سرعت به مسیرش ادامه می دهد…….

شل سیلور استاین در این داستان به کمال گرایی از زاویه جدیدی نگاه می کند و عین سادگی بالغ درونی خواننده را به تفکر وا می دارد .