سوی تاریک ذهن

ویراستار: ترویس لانگلی

مترجم: بابک نجفی

کتاب “روانشناسی جنگ ستارگان؛ سوی تاریک ذهن” به بررسی سری فیلم های پرطرفدار جنگ ستارگان از دیدگاه نظریه روان تحلیلی پرداخته و از سوی دیگر مفاهیم نیکی و پلیدی را مورد بررسی قرار می دهد.