نویسنده : رابرت جانسون

ترجمه : تورج رضا بنی صدر

شمار مردانی که به اهمیت زنانگی در زندگی درونی و بیرونی خود واقف باشند اندک است ; در حالی که تقریبا” تمامی حسی که یک مرد در خصوص ارزشمندی ، اهمیت ، امنیت ، سرور ، رضایتمندی ، تعلق خاطر و شادمانی دارد ، از طبیعت زنانه ی درونی خود او ناشی می شود.

ارتباط خوب با زن درون ، مناسبات مرد با زن بیرونی زندگی اش را نیز خوب و آسان تر می کند. البته باید توجه داشت که بحث ما بر سر زنانگی در بُعد عمیق آن است و نمی توان آن را به جنبه های درونی و بیرونی تقسیم کرد ; اما قبل از آنکه به این وحدت دست یابیم ، بهتر است با دقتی تمام ، بین این جنبه های درونی و بیرونی ، تمیز قائل شویم.