اثر پیتر اچ. رینولدز

مترجم : اکرم حسن

واشتی پسر بچه ای که تصور می کند  نقاشی کشیدن بلد نیست . به در خواست معلمش یک نقطه وسط صفحه سفید می گذارد .آن نقطه ی  کوچک ، آغاز تحولی بزرگ در زندگی واشتی می شود . 

داستان نقطه درباره روح خلاقانه در وجود همه ی ماست .