نویسنده: مجید امرایی
نشر دانژه

نمایش درمانی یکی ازشیوه‌های درمان غیردارویی است که به عنوان یک تکنیک می توان ازآن دردرمان بسیاری ازمشکلات رفتاری واختلالات روانی استفاده نمود چرا که بدین وسیله افراد با برون‌ریزی مشکلات خود، می‌توانند نسبت به مسائل شخصی و پیرامونی خویش بصیرت پیدا کنند. در کتاب حاضر علاوه بر ذکر برخی از تعاریف، مفاهیم کلیدی و ارکان اصلی نمایش درمانی، مراحل درمان و سازوکارهای مختلف به همراه تکنیک‌های متعدد واثرات آنها مورد بررسی قرارگرفته و برخی ازاختلالات روانی که نمایش‌ درمانی، قابل درمان می باشند اشاره شده و نمونه عملی نیز ازجلسات نمایش‌ درمانی ذکر گردیده که امید است مورد توجه قرارگیرد.