نویسنده : برندن ونزل

ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی

داستان تصویری فوق العاده ساده از راه رفتن یک گربه و درک متفاوت وجود گربه از نگاه سایر موجودات است . سر انجام تصویر و شناختی که گربه خودش ازخودش پیدا می کند . داستان در عین سادگی اشاره به درک و شناخت متفاوت آدم ها ازیک موضوع واحد دارد . خواندن این داستان کودکانه شاید جرقه ای در جهت شناخت تفاوت  دیدگاه ها و عدم قضاوت دیگران ایجاد کند .