اثر پاتریک مک دونل

ترجمه نرگس بابایی صالح

لویی تصمیم گرفته است  داستانش را تعریف کند ولی اتفاق های نا خواسته و غیر قابل کنترل مانعش می شوند .عصبانی و نا امید می شود . فکر می کند داستانش خراب شده و دیگر کسی سراغ کتاب در هم بر هم او نمی آید .

سر انجام لویی داستانش را با همه کمی ها و کاستی ها  و در هم بر هم بودنش ادامه می دهد .