فردریک فرانسوا شوپن (۱۸۴۹-۱۸۱۰)       Frederic Francois Chopin

از تاثیرگذارترین موسیقی دانان لهستانی و نوازنده ی برجسته پیانو بود. وی در تمام طول عمر خود از بیماری های جسمی و روحی رنج می برد. هنرمندان هم عصرش از شور زندگی آثار این هنرمند رومانتیک رنجور و آرام مبهوت بودند. این دوگانگی، یعنی ناتوانی تن و قدرت احساس را می توان در موسیقی وی نیز لمس کرد.

شوپن پیانو را از نو کشف کرد و بالاترین توانایی های آن را نشان داد.

وی با دقت و وسواس کاری اش استاد بی همتای ایجاز بود: بیان بالاترین عواطف با کم ترین نت ها