توماس آلبینونی  (۱۷۵۱-۱۶۷۱) Tomas Albinoni

از آهنگسازان ایتالیایی در عصر باروک بود. حالت کارهای او فضایی روحانی داشت؛ موسیقی وی دارای حرکت بود، حرکتی از سایه ها به سمت روشنایی ها. حرکتی بدون اضطراب و تشنج که همواره آرامش بخش بود.

معروف ترین اثرش” Adagio” نگینی در دنیای باروک به حساب می آید .