جاسمین غمگین

جاسمین غمگین

کارگردان : وودی آلن
تهیه کننده : استیون تننبام

سال : ۲۰۱۳
کشور : آمریکا
زبان : انگلیسی
مدت : ۹۸ دقیقه

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی

کارگردان : دیوید فینچر
تهیه کننده : دیوید فینچر
سال :۲۰۱۰
کشور : آمریکا
زبان : انگلیسی
مدت : ۱۲۰ دقیقه

من سام هستم

من سام هستم

کارگردان : جسی نلسون
تهیه کننده : جسی نلسون
سال : ۲۰۰۱
مدت : ۱۳۵ دقیقه
کشور : آمریکا
زبان : انگلیسی

یک ذهن زیبا

یک ذهن زیبا

کارگردان : ران هاوارد
تهیه کننده : برایان گریز
سال :۲۰۰۱
مدت : ۱۳۵ دقیقه
کشور :آمریکا
ز بان : انگلیسی